Coaching en Trainingen

HSP Coach Schagen

voor jong en oud

Om helemaal jezelf te kunnen zijn

Privacyverkaring

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is praktijk Goed gevoel, gevestigd te Kogerlaan 7, 1741 DA Schagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64138755.

Indien op de website (www.praktijkgoedgevoel.nl) van cookies gebruik wordt gemaakt, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u de website bezoekt ontvangt u in dat geval uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens
–         Doel van verwerking
Praktijk Goed gevoel gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Praktijk Goed gevoel gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u uw persoonlijke contactgegevens aan praktijk Goed gevoel verstrekt, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt praktijk Goed gevoel deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

–         Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal praktijk Goed gevoel over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Praktijk Goed gevoel gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die praktijk Goed gevoel in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

–         Beveiliging
Praktijk Goed gevoel heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Persoonsgegevens welke benodigd zijn voor facturatie, alsmede verslaglegging van coaching- en trainingsmomenten, worden digitaal opgeslagen op een computer van praktijk Goed gevoel. Deze computer is beveiligd door middel van een wachtwoord en wordt alleen gebruikt door praktijk Goed gevoel. Door praktijk Goed gevoel worden geen persoonsgegevens op internet opgeslagen. Ook op de website van praktijk Goed gevoel (www.praktijkgoedgevoel.nl) worden geen persoonsgegevens bewaard.

E-mails die u aan praktijk Goed gevoel richt (info@praktijkgoedgevoel.nl) kunnen alleen door praktijk Goed gevoel zelf worden geopend.

Voor communicatie die plaatsvindt via Whatsapp of Facebook Messenger, gelden de daarop van toepassing zijnde privacy voorwaarden, waarmee door gebruikers is ingestemd.

Zonder uw toestemming deelt praktijk Goed gevoel uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Praktijk Goed gevoel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Praktijk Goed gevoel is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar worden bewaard.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 7 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Praktijk Goed gevoel respecteert uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen met praktijk Goed gevoel.

Scroll to Top