Selecteer een pagina

Onderzoeksmethoden

Wereldspel
Het wereldspel bestaat uit gekleurde houten elementen, zoals huizen, bomen, dieren, mensen, hekken en bouwmateriaal. Met dit materiaal wordt een dorp gebouwd. Het “dorp” geeft inzicht in de cognitieve ontwikkeling en de persoonlijkheidskenmerken van het kind. Het wereldspel is een waardevolle aanvulling bij het begeleiden van kinderen. Het kind kan vrijuit bouwen zonder taal. Dit is heel effectief bij beelddenkende kinderen, maar bijvoorbeeld ook bij kinderen met dyslexie of faalangst. Het wereldspel is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument en er is een licentie voor nodig om er mee te mogen werken. Het wereldspel wordt gebruikt als toegevoegd onderdeel in een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek, maar kan ook los afgenomen worden. Door de manier van bouwen en de vormgeving van het dorp krijg ik als onderzoeker inzicht in de cognitieve processen en persoonlijkheidskenmerken. wwwpraktijkgoedgevoelnl-leerondersteuning-beeldenbrein-wereldspel1 Cognitieve processen: Allereerst komt uit het gebouwde dorp naar voren of het kind nog veel in beelden denkt en of het talige denken hierbij in het geding komt. Dit is een belangrijk gegeven. Als dit op tijd wordt gesignaleerd, kunnen problemen voorkomen worden. Beelddenken is geen structureel probleem: een kind kan het talige denken met een juiste begeleiding aanleren, waardoor deze specifieke leerproblemen kunnen verdwijnen. Niet de leerstof is het probleem, maar de manier van leren, althans dat wil zeggen dat de manier van leren (nog) niet binnen het huidige onderwijs past. De manier van bouwen geeft aan hoe het kind zijn wereld ordent. Hierdoor ontstaat inzicht in de cognitieve vermogens van het kind. Er is een duidelijke gestandaardiseerde onderverdeling gemaakt, waarbij leeftijdsovereenkomstige kenmerken worden gebundeld. Met behulp van de normering blijkt dan of de cognitieve ontwikkeling van het kind gemiddeld, onder het gemiddelde of bovengemiddeld is. Persoonlijkheidskenmerken: Uit de vormgeving van het dorp kunnen persoonlijkheidskenmerken naar voren komen als faalangst, frustratie, communicatieproblemen en nog veel meer. Dit is een waardevolle aanvulling bij verdere begeleiding.   Denk je dat jouw kind mogelijk een beelddenker is of wil je meer weten over de cognitie van het kind dan kan ik het wereldspel bij het kind afnemen. Neem dan contact met mij op. Het is voor mij als onderzoeker en licentiehouder ook mogelijk om het wereldspel bij volwassenen af te nemen. *Bron: Beeld en Brein  
Visuele Screening

Bij praktijk Goed gevoel is het mogelijk om met een visuele screening de ogen te screenen op een visuele disfunctie, o.a. fixatie disparatie. Zie voor meer informatie over fixatie disparatie elders op deze site. Deze screening wordt bestaat uit verschillende testen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van een bioptor (een apparaat waarmee je de samenwerking tussen de beide ogen kan screenen). Tijdens één van deze tests zal het kind door de bioptor moeten kijken naar verschillende opgaven en geeft antwoorden op vragen die ik stel met betrekking tot wat hij ziet. Ik zal ook goed letten op dubbele taken, dit wil zeggen dat ik andere vragen stel aan het kind om het kind tijdens het kijken ook te laten denken. Dat is immers wat er op school ook gebeurt. Wanneer het kind kijkt moet het ondertussen ook lezen, leren en schrijven. Bij weer een andere test moet er getekend worden en er zal ook een balanstest worden uitgevoerd.wwwpraktijkgoedgevoelnl-bioptor Tijdens deze testen zal er geen gebuikt gemaakt worden van druppels, lucht of andere hulmiddelen. De gehele screening wordt geanalyseerd waarna een gerichte training kan worden gestart. Door middel van deze uitgebreide screening is het mogelijk om visuele training te bieden zonder te hoeven doorverwijzen naar een optometrist. Praktijk Goed gevoel is professioneel opgeleid en goed in staat in te schatten wanneer verwijzing wel noodzakelijk is. Veiligheid en professionaliteit staat voorop.

Neem voor vragen gerust contact met mij op.

Individueel onderwijskundig onderzoek
Sommige kinderen hebben het niet makkelijk op school. Het leren gaat niet zo snel en gemakkelijk we het zouden willen. Dit is echter vaak geen onwil van het kind, maar onmacht. Voor het kind is dit erg moeilijk, hij doet ontzettend zijn best maar het wordt vaak niet gezien of het komt er niet uit. Door het vroegtijdig signaleren kan er zo snel mogelijk hulp geboden worden. Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek m.b.t. beelddenken kan worden vastgesteld of een kind een beelddenker is (voorkeur heeft voor de visuele cognitieve leerstijl). In samenspraak met ouder(s)* en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen door middel van dit Onderwijskundig Onderzoek op beelddenken te laten onderzoeken, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen. Het individuele onderzoek omvat: Het wereldspel-onderzoek:met behulp van het wereldspel, kan bekeken worden of een kind zijn of haar informatie verwerft en verwerkt via het visuele dan wel het verbale leersysteem. Oftewel, is uw kind een beelddenker(heeft het een voorkeur voor de visuele cognitieve leerstijl) of niet. Ook worden er een aantal persoonlijkheidskenmerken bekeken, waaronder faalangst. Visuele screening: Met behulp van de bioptor wordt gekeken naar de oogsamenwerking van een kind. Ook zullen we nog wat andere onderzoeken doen. Als beide ogen niet goed samenwerken kan lezen, schrijven en leren veel energie kosten en kunnen leerresultaten achter blijven. Vaak kunnen de kinderen wel scherp zien, waardoor er bij een bezoek aan de opticien vaak niks wordt opgemerkt. Een bezoek aan een goede optometrist laat vaak hele andere resultaten zien. Het goede nieuws is echter dat een zwakke oogsamenwerking goed te trainen is en kinderen vaak met sprongen vooruit kunnen gaan, zonder dat daar een bril aan te pas komt. Bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden zal ik altijd ook de ogen willen testen. Het didactische onderzoek: Er wordt gekeken naar de schoolse vaardigheden van het kind. Door middel van verschillende testen (rekentest/spellingtest/leestest, zowel technisch lezen als begrijpend lezen) wordt gekeken wat het didactische niveau van het kind is, zodat ook gekeken kan worden op welk niveau de begeleiding nodig is. Een geheugenonderzoek: Dit noemen we ook wel een leerstijlentest. Er wordt getest via welke leeringang het kind het beste informatie op neemt en onthoudt. Welke leeringangen zwak zijn en welke sterk. Dit geeft een hoop informatie en geeft dus aan hoe leerstof het beste aan het kind aangeboden kan worden. Non-verbale intelligentietest “Raven”: Door middel van deze Non-verbale intelligentietest, test ik de cognitieve capaciteiten van een kind. Vaak hebben kinderen lage toetscijfers op school, maar laten ze tijdens het grote onderzoek zien dat ze een boven gemiddeld helder verstand hebben. Dat betekent dat deze kinderen veel in hun mars hebben, maar dat het er op dit moment door allerlei oorzaken niet uit komt. Dit betekent dus dat we die oorzaak moeten gaan vinden om er mee aan de slag te gaan (wereldspel en visuele screening kan hier veel duidelijkheid geven. De resultaten van alle onderzoeken worden verwerkt in een uitgebreid verslag. Ook wordt er gekeken naar de eventuele oorzaak van de betreffende leer- en/of gedragsproblemen en wordt er advies op maat gegeven. Desgewenst wordt het verslag met een meerprijs mondeling toegelicht aan de ouders en/of bijvoorbeeld op school. Verkort onderzoek: Om alleen te constateren of er sprake is van beelddenken en / of een visuele disfunctie, kan gekozen worden voor een verkort onderzoek. Dan wordt alleen het wereldspel, de visuele screening en de leerstijlentest afgenomen. Er wordt dan geen schriftelijk verslag gemaakt, wel is er een telefonische mondelinge overdracht naar de ouder(s)/ verzorger(s).   *Bron: Beeld en Brein *Onder ouders versta ik ook gezaghebbende vertegenwoordigers (opvoeder(s)/verzorger(s)) van het kind.  
Mountain View