Coaching en Trainingen

HSP Coach Schagen

voor jong en oud

Om helemaal jezelf te kunnen zijn

Algemene voorwaarden Praktijk Goed gevoel

Deel A – Algemeen

Artikel 1.                  Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en Overeenkomsten van of met praktijk Goed gevoel en alle daarmee verband houdende handelingen en diensten, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, tenzij anders is overeengekomen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij door de Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2.                  Over de praktijk

2.1 Praktijk Goed gevoel is opgericht door Ilona Bos-Schekkerman en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64138755.
2.2 Praktijk Goed gevoel is BTW plichtig.
2.3 Praktijk Goed gevoel is een zelfstandig werkende praktijk. De diensten die praktijk Goed gevoel aanbiedt, bestaan in het kort uit kindercoaching en coaching en training bij hooggevoeligheid en beelddenken voor kinderen en volwassenen. Qua beelddenken en leerstijlen ook onderwijsbegeleiding. Tevens het verzorgen van workshops, lezingen en trainingen voor kinderen, volwassenen, ouders, scholen en kinderdagverblijven. Kinderyoga en therapeutische kinderyoga.

Deel B – Coaching en lezingen, workshops en trainingen

Artikel 3.                  Definities

3.1 Opdrachtnemer: praktijk Goed gevoel, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
3.2 Opdrachtgever: de wederpartij van de Opdrachtnemer, ook wel genoemd de cliënt , of de gezaghebbende vertegenwoordiger(s) van de cliënt in geval de cliënt jonger dan 18 jaar is.
3.3 Overeenkomst: Een contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende overeengekomen handelingen of diensten.

Artikel 4.                  Totstandkoming van een Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke ondertekening van de Overeenkomst door zowel de Opdrachtgever (cliënt), als de Opdrachtnemer.
4.2 Een Overeenkomst kan ook tot stand komen door mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een sessie of training.

Artikel 5.                  Coaching van kinderen tot 18 jaar

5.1 Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende vertegenwoordiger(s) akkoord moeten gaan met het aangaan van een Overeenkomst.
5.2 De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende vertegenwoordiger draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende vertegenwoordiger wordt geïnformeerd over de Overeenkomst en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere gezaghebbende vertegenwoordiger op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
5.3 Eén van beide gezaghebbende vertegenwoordigers dient tijdens een afspraak met een cliënt tot 18 jaar, telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 6.                  Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
6.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7.                  Duur en beëindiging van de Overeenkomst

7.1 De duur van de Overeenkomst en de begeleiding worden vastgesteld in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
7.2 De Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8.                  Tarieven

8.1 De Opdrachtgever dient zich op de hoogte te stellen van de aan de diensten verbonden kosten. De actuele tarieven staan vermeld op de website www.praktijkgoedgevoel.nl en zijn op te vragen bij de Opdrachtnemer. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
8.2 Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 10 minuten wordt gefactureerd.
8.3 Voor gemaakte kosten buiten de op de website vermelde gesprekstarieven, denkend aan rapportage, overleg met derden of e-mail/telefonisch overleg langer dan 10 minuten, geldt een tarief van € 1,- per minuut. Dergelijke activiteiten en de daaraan verbonden kosten vinden plaats in overleg tussen en met overeenstemming van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
8.4 Praktijk Goed gevoel is gerechtigd haar tarieven marktconform te verhogen. Lopende Overeenkomsten worden uitgevoerd tegen de tarieven zoals die van kracht waren op het moment van aangaan van de Overeenkomst.

Artikel 9.                  Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling vindt plaats achteraf door middel van een factuur.
9.2 Facturen worden per e-mail toegezonden aan Opdrachtgever.
9.3 De Opdrachtgever verplicht zich de factuur uiterlijk 7 dagen na factuurdatum in zijn volledigheid te hebben voldaan op de rekening van praktijk Goed gevoel.
9.4 Indien niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering.
9.5 Indien opdrachtgever binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen voldoet is opdrachtnemer gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.
9.6 Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de genoemde rekening, is Opdrachtnemer genoodzaakt de vorderingen op de Opdrachtgever uit handen te geven aan derden. Opdrachtgever is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
9.7 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 10.              Afspraak verzetten

10.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, of elke andere vorm van overmacht, waardoor Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
10.2 Bij afzeggingen van een afspraak door Opdrachtgever, minder dan 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak, worden de daarvoor gereserveerde kosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

Artikel 11.              Vertrouwelijke informatie – Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om naar buiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever.
11.2 Voor kinderen jonger dan 12 jaar is er geen sprake van geheimhouding tussen Opdrachtnemer en de gezaghebbende vertegenwoordiger(s). Bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar beslist de Opdrachtnemer, na overleg met het kind, zelf over welke details de gezaghebbende vertegenwoordiger(s) ingelicht worden. Voor overleg met derden in belang van het kind wordt altijd toestemming gevraagd aan de gezaghebbende vertegenwoordiger(s).
11.3 In het geval van dreigend gevaar voor zowel Opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt Opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de Opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als hij of zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.
11.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
11.5 Op alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

Artikel 12.              Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens Opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.
12.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door praktijk Goed gevoel, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van praktijk Goed gevoel.
12.4 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
12.5 Bij lichamelijke- en psychische klachten van de Opdrachtgever, raadt Opdrachtnemer aan altijd contact op te nemen met een (huis)arts.
12.6 Opdrachtnemer heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In geval van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer keert Opdrachtnemer nooit meer schadevergoeding uit dan door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Deel C – Kinderyoga

Artikel 13.              Definities Kinderyoga

13.1 Docent: praktijk Goed gevoel, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het geven van lessen kinderyoga
13.2 Deelnemer: Natuurlijke persoon, jonger dan 18 jaar, die deelneemt aan lessen kinderyoga.

Artikel 14.              Procedure aanmelding bij kinderyoga

14.1 De aanmelding vindt plaats door middel van het insturen van het volledig en naar waarheid ingevuld inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te verkrijgen via het contactformulier op de website www.praktijkgoedgevoel.nl.
14.2 Deelname aan de lessen kinderyoga betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden
14.3 Deelnemers kunnen slechts aangemeld worden door hun gezaghebbende vertegenwoordiger(s).
14.4 Bij aanmelding dient de gezaghebbende vertegenwoordiger(s) van de Deelnemer de benodigde gegevens bij aanmelding naar waarheid in te vullen.
14.5 De aanmelding wordt door de Docent bevestigd door middel van het toesturen van de benodigde informatie, inclusief een factuur.
14.6 Door betaling van de factuur stemt de gezaghebbende vertegenwoordiger(s) van de Deelnemer in met de Algemene Voorwaarden van praktijk Goed gevoel.
14.7 De aanmelding is pas definitief als de betaling voorafgaand aan de eerste les is voldaan.

Artikel 15.              Betalingsvoorwaarden Kinderyoga

15.1 De kosten van de kinderyoga lessen staan vermeld op de website en dienen vooraf aan de eerste les te worden betaald. Het lesgeld dient te worden overgemaakt op de rekening van praktijk Goed gevoel o.v.v de naam van de Deelnemer en het factuurnummer.
15.2 Wanneer de betalingsverplichtingen niet tijdig wordt nagekomen, behoudt praktijk Goed gevoel zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk.
15.3 Restitutie van reeds betaalde lessen is niet mogelijk.

Artikel 16.              Aansprakelijkheid Kinderyoga

16.1 Praktijk Goed gevoel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van Deelnemer.
16.2 Bij lichamelijke klachten is het raadzaam eerst te overleggen met de huisarts of yoga-oefeningen tot de mogelijkheden behoren.
16.3 Kinderyoga is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
16.4 Lichamelijke en/of psychische klachten dienen altijd voor aanvang van de les/workshop gemeld te worden aan de Docent, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
16.5 Bij opgave van bepaalde medische redenen kan praktijk Goed gevoel overwegen Deelnemer te weigeren voor deelname aan de les/workshop. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of onvoldoende kennis van de Docent over de aandoening van het kind. Dit gebeurt in goed overleg met de gezaghebbende vertegenwoordiger(s).
16.6 Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat pratijk Goed gevoel deelname aan de lessen/workshops ontzegt.
16.7 Praktijk Goed gevoel is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q gezaghebbende vertegenwoordiger(s).
16.8 Praktijk Goed gevoel stelt de gezaghebbende vertegenwoordiger(s) aansprakelijk voor eventuele beschadiging die door de Deelnemer wordt aangericht aan de voor de yogalessen gebruikte ruimte en/of inventaris.
16.9 Praktijk Goed gevoel heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In geval van aansprakelijkheid van praktijk Goed gevoel keert praktijk Goed gevoel nooit meer schadevergoeding uit dan door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 17.              Kleding

17.1 De Deelnemer wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen en op blote voeten of anti-slip sokken de yogaruimte betreden.

Artikel 18.              Afzeggen bij ziekte of andere afwezigheid

18.1 Als Deelnemer een les niet aanwezig kan zijn, dan dient dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les  per e-mail of telefonisch te worden doorgegeven aan de Docent. De les kan niet ingehaald worden en restitutie van het lesgeld van een gemiste les is niet mogelijk. Indien Deelnemer voor een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht. Verzocht wordt om ook dit tijdig door te geven.

Artikel 19.              Afwezigheid van Docent

19.1 Indien de Docent niet in staat is een les te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. In het geval dat een les uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte van de Docent, dan wordt indien mogelijk de lesperiode verlengd met het aantal weken dat de Docent ziek is. In het geval dat er betaald is voor een serie lessen en er vallen lessen uit (bijv. vanwege afwezigheid van de Docent) en de lesperiode kan niet verlengd worden dan vindt restitutie plaats van de lessen die niet door zijn gegaan. Op feestdagen en tijdens reguliere schoolvakanties wordt er geen les gegeven, tenzij anders vermeld staat op de website.

Artikel 20.              Overige Bepalingen

20.1 Een groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Praktijk Goed gevoel zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een later tijdstip.
20.2 Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn. Aangezien de lessen een bepaalde opbouw hebben is te laat komend niet alleen storend voor de Deelnemer, maar ook voor de andere kinderen. Wanneer een Deelnemer meer dan 5 minuten te laat komt is het niet meer mogelijk om de leszaal te betreden (deze les kan ook niet meer worden ingehaald en restitutie van lesgeld vindt niet plaats.)
20.3 Tenminste één van beide gezaghebbende vertegenwoordigers van de Deelnemer dient tijdens de yogales telefonisch bereikbaar te zijn.
20.4 Na de yogales wordt de Deelnemer opgehaald door de ouder / verzorger of een door hen aan praktijk Goed gevoel aangewezen familielid of oppas.
20.5 Praktijk Goed gevoel neemt contact op gezaghebbende vertegenwoordiger in geval een Deelnemer zich misdraagt. Wanneer een Deelnemer zich meerdere malen misdraagt, behoudt de Docent zich het recht voor de leerling toegang tot de les te ontzeggen. Praktijk Goed gevoel is maatgevend in de interpretatie van de term ‘misdragen’. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 

Versie 01-05-2018

Scroll to Top